Reklamacije

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača, odnosno od dana predaje robe potrošaču. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na potrošača pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Dakle ukoliko proizvod koji je potrošač kupio ima odredjeni nedostatak, a uočen je u roku od dve godine od dana prodaje, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih zakonskih prava.

 

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

Ukoliko isporučena roba nije sobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, u primerenom roku. Ako otklanjanje nesaobraznosti ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku, ukoliko opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene, ili otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, tada potrošač može zahtevati odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora.

 

Ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci nakon preuzimanja proizvoda od prodavca, potrošač ima pravo da bira izmedju zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene, ili da izjavi da raskida ugovor.

Ukoliko se, nakon prve popravke proizvoda, opet pojavi određeni nedostatak, potrošač može zahtevati zamenu proizvoda, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskinete ugovor. Ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

 

Način rešavanja reklamacija

Potrošač može izjaviti reklamaciju na sledeće načine:

  • usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena
  • telefonski pozivanjem na sledeće brojeve: 011 245 18 52, 064 218 96 52
  • pisanim putem na adresu: Urban-line doo, ul. Požeška 31, 11030 Beograd
  • elektronskim putem na adresu: office@urbanline.rs

uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

 

Kada potrošač izjavi reklamaciju, prodavac je dužan da izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, kao i da saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

Prodavac je dužan da na primljenu reklamaciju odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njenog prijema, pisanim ili elektronskim putem. Odgovor na reklamaciju sadržaće odluku da li se reklamacija prihvata ili ne, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 (petnaest) dana, odnosno 30 (trideset) dana za  nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

 

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Ukoliko iz objektivnih razloga prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu  potrošača u roku koji je dogovoren, prodavac je dužan da obavesti potrošača o produženju roka za rešavanje reklamacije, da navede novi rok u kom će reklamaciju rešiti i zatraži saglasnost potrošača. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

U slučaju odbijanja reklamacije, obaveštavamo o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem u skladu sa članom 55. Zakona o zaštiti potrošača. Sve potrebne informacije možete pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u okviru Sektora za zaštitu potrošača:  https://vansudsko.must.gov.rs/adrbodies

Preuzmite reklamacioni list ovde.