UPOTREBA I ODRŽAVANJE NAMEŠTAJA

 1. Proizvode, nemojte upotrebljavati za druge svrhe osim u funkciju za koju su namenjeni.
 2. Kod proizvoda koji poseduju dosta fioka i vrata, kao što su ormari i natkasne, nemojte istovremeno otvarati sve fioke i vrata, radi sprečavanja njihovog obaranja.
 3. Nemojte previše puniti vaše komade nameštaja. Izbegavajte stavljanje predmeta velike težine koji poremetiti ravnotežu Vašeg proizvoda.
 4. Kod nameštaja sa točkovima, proverite da li su kočnice točkova zatvorene ili ne.
 5. Nameštaj treba da bude na rastojanju od izvora vatre, električnih grejalica, plinskih peći, radijatora, jakih vatrenih izvora, kao i od cevi parnog grejanja kroz koje prolazi topla voda i para.
 6. Proizvodi treba da se čuvaju od direktnih sunčevih zraka.
 7. Predmeti sa oštrim i šiljatim vrhovima, mogu oštetiti površine Vašeg nameštaja.
 8. Nemojte prelepljivati etikete i slične materijale koji mogu prouzrokovati oštećenje površine Vašeg nameštaja.
 9. Kada budete hteli da čistite ili demontirate nameštaj, u tom slučaju, prvenstveno isključite utikač osvetlenja, ako postoji.
 10. Kod čišćenja Čilek proizvoda, upotrebljavajte blago vlažnu mekanu krpu.
 11. Tapacirani nameštaj treba povremeno usisati.
 12. Kod vrata na nameštaju, povremeno izvršite kontrolu vezujućih šrafova za šarke, kao i šrafova za podešavanje šarki.
 13. Na površine proizvoda ne treba stavljati posude napunjene sa vodom, saksije, pegle, kao i ostale posude sa vrelim postoljem, kao što su posude za čaj i sl.
 14. Ukoliko dođe do posipanja bilo kakve hemikalije ili kiseline po površini proizvoda, u tom slučaju površinu proizvoda odmah izbrišite sa suvom krpom.
 15. Proizvode postavite tako da njihovo rastojanje od zida bude najmanje 20 cm. Na ovaj način ćete omogućiti provetravanje zadnje strane proizvoda i na taj način sprečiti vlagu i buđanje  proizvoda.
 16. Prilikom montaže nameštaja pratite uputstvo proizvođača.
 17. Montiranje proizvoda vršite na čistoj, osvetlenoj površini, a po mogućnosti na mekanoj površini kao na primer tepihu ili itisonu.
 18. Čuvajte uputstvo o montaži. U slučaju da su vam potrebni odredjeni rezervni delovi, naznačite kod proizvoda i broj rezervnog dela, koji su naznačeni u uputstvu za montažu.
 19. Proizvodi  su predviđeni za unutrašnje prostorije.
 20. Kod novih proizvoda, moguće je da se u početku oseti blag miris. Ovaj miris nije škodljiv i za vrlo kratko vreme će nestati.

 

TRANSPORT I PREMEŠTANJE NAMEŠTAJA

 1. Pre transporta nameštaj demontirajte obratno redu njegovog montiranja. Za vreme transporta, prevoza, obratite pažnju da se delovi nameštaja ne oštete.
 2. U slučaju da mesto nameštaja budete hteli da promenite, pre premeštanja izvadite sve fioke.
 3. Kod montiranja proizvoda, pazite da površina bude čista i ravna.
 4. Ne preporučuje se premeštanje nameštaja guranjem, potiskivanjem i vučenjem istog.

 

TEHNIČKE OSOBINE

 1. Mehanizam sa amortizerom držite otvoren samo za vreme upotrebe. U drugim slučajevima mehanizam obavezno zatvorite. Nemojte dozvoliti da deca upotrebljavaju mehanizme sa amortizerom i ne dozvolite da deca budu blizu mehanizama koji je u funkciji.
 2. Statički proračun za Čilek krevete urađen je za težinu do 100kg i za jednu osobu.
 3. Ploče radnog stola imaju max. kapacitet nosivosti do 100kg
 4. Fioke za veš imaju max. kapacitet nosivosti do 15kg.
 5. Komode i fioke stola imaju max. kapacitet nosivosti težine do 8kg.
 6. Police za knjige imaju max. kapacitet nosivosti do 12kg.
 7. Police oramra imaju max. kapacitet nosivosti do 30 kg.
 8. Poluge za vešalice u ormarima imaju max. kapacitet nosivosti do 20kg.

 

VAŽNO – PAŽLJIVO PROČITATI!

Visoki kreveti i kreveti na sprat:

 1. UPOZORENJE - Visoki kreveti i gornji kreveti kreveta na sprat nisu preporučljivi za decu mlađu od šest godina zbog mogućnosti povreda prilikom pada.“
 2. UPOZORENJE - Kreveti na sprat i vioski kreveti mogu predstavljati ozbiljan rizik od povreda ukoliko se ne korite pravilno. Nikada ne stavljati ili kačiti stvari na bilo koji deo kreveta na sprat, koje nisu predviđene za takve krevete, kao na primer: konopci, užad, kaiševi, torbe..
 3. UPOZORENJE - Deca mogu da budu zarobljena između kreveta i zida, krovnog nagiba, plafona, susednog dela nameštaja, i slično...Da bi se izbegao rizik od povreda, razdaljina između gornje sigurnosne pregrade i susedne konstrukcije ne sme preći 75mm ili mora biti veća od 230mm.
 4. UPOZORENJE - Ne koristiti krevet na sprat/visoki krevet ukoliko je neki njegov deo polomljen ili nedostaje.
 5. Uvek se pridržavati instrukcija proizvođača
 6. Maximalna dozvoljena visina dušeka za gornji krevet je 22cm.
 7. Preporučuje se provetravanje prostorije kako bi se održala niska vlažnost vazduha i sprečila buđ u krevetu i oko njega
 8. Prilikom montaže kreveta pratite detaljno i slikovito uputstvo proizvođača.
 9. Redovno proveravajte sve delove kreveta, da li su dobro pričvršćeni.

 

GARANTNI LIST

OPŠTA IZJAVA

Izjavljujemo:

 • Da će proizvod u garntnom roku biti ispravan i služiti svojoj nameni, ako se  koristi u skladu sa njegovom namenom i vodičem za upotrebu.
 • Da ćemo na vaš zahtev, prispeo u garantnom roku, otkloniti na naš teret, grešku ili nedostatak na proizvodu, zbog kojih proizvod ne radi ispravno, najkasnije u zakonski propisanom roku.
 • Proizvodi koji ne budu popravljeni u propisanom roku, na vaš zahtev, zamenićemo novim. Za vreme popravke proizvoda, produžuje se garantni rok, za period od dana prijave kvara do dana popravke.
 • Garantni rok počinje da važi danom prodaje krajnjem potrošaču, što se dokazuje računom o kupovini.
 • Garantni rok je 2 godine od dana prodaje robe krajnjem potrošaču.
 • Prava iz garancije mogu se ostvariti samo u državi u kojoj je proizvod kupljen.
 • Račun sa podavcima o maloprodajnom objektu u kom je proizvod kupljen, datumu prodaje i proizvodu, predstavljaju uslov za ostvarivanje prava po osnovu garancije za prozvod.

 

USLOVI GARANCIJE

 1. Rok garancije počinje od dana predaje proizvoda..
 2. U slučaju da dođe do kvara proizvoda, u toku važenja garancije, u tom slučaju vreme potrebno za popravku proizvoda, dodaje se roku garancije. Popravka proizvoda traje najviše 30 dana. Ovo vreme počinje od dana prijavljivanja kvara prodajnom mestu.
 3. U slučaju da u garantnom periodu dođe do kvara, zbog grešaka u materijalu,  ili u toku montaže od strane ovlašćenog servisera, u tom slučaju troškovi rada, izmenjenih delova ili troškovi za bilo kakve usluge neće biti naplaćeni.
 4. U slučaju da:
 • se u garantnom periodu, isti defekt pojavi više od dva puta u toku jedne godine ili se pojavi više od četiri različita defekta u toku jedne godine
 • vreme popravke pređe maksimalni rok

izvršiće se besplatna zamena proizvoda.

 1. Kvarovi koji kod proizvoda nastanu zbog upotrebe – primene koja je suprotna uputstvima vodiča za upotrebu,  ne ulaze u okvir garancije.
 2. Oštećenja koja mogu nastati usled transporta robe moraju biti prijavljena prodavcu i to najkasnije  u roku od jednog (1) dana. Reklamacije po isteku tog roka ne uvažavamo.

 

PAŽNJA:

Donji elementi ne spadaju u okvir garancije:

 • Vršenje montaže i popravke proizvoda od strane osoba koje nisu ovlašćene od strane prodavca.
 • Kod čišćenja proizvoda, upotreba materijala i sredstava koja mogu da nanesu štetu proizvodu. Drveni i plastični materijali treba da se čiste sa blago vlažnom pamučnom krpom i ne treba da se upotreblja bilo kakvo sredstvo za čišćenje. Zatim celu površinu treba posušiti sa jednom suvom krpom. Ne sme se vrštit ribanje – trljanje pod pritiskom. Površine po kojima ima nalepljenih delova i nalepnica, treba izbrisati sa suvom krpom. Površine sa metalnom oblogom, treba brisati sa blado toplom i vlažnom pamučnom krpom i to sa vodom, sapunjavom vodom i sa sredstvima za čišćenje koja nemaju rastvarajuće dejstvo. Zatim površinu treba očistiti – izolovati od sredstva za čišćenje, sa vlažnom krpom i celu površinu posušiti sa suvom krpom. Proizvode ne treba čistiti sa sredstvima za čišćenje koji sadrže kiselinu i prah koji grebe (kiselina – varikina, sredstva za čišćenje sa amonijakom, rastvorna so – kiselina i sl.). u slučaju da dođe do dodira sa jednim od sredstava koje ima dejstvo kiseline, proizvod odmah treba dobro izbrisati sa vodom.
 • Štete nastale zbog pogrešne upotrebe (grebanja po površini nameštaja, gaženja, lomljenja ili zbog upotrebe sile – pritiska bez ravnoteže) ili zbog nepravlinog premeštanja i prenošenja nameštaja.
 • Ostale pojedinosti koje potiču zbog ne poštovanja uputsva iz vodiča za upotrebu.
 • Kvarovi koji nastanu zbog dejstva Više sile kao što su požari, zemljotresi, poplave, bujice i sl.

 

Ova garancija ne isključuje, niti utiće na prava potrošača koja proizilaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru.

 

Davalac garancije:

URBAN-LINE DOO

Požeška 31, Beograd